HÀM AND HÀM OR

Hướng dẫn hàm And() – Hàm Or() trong Excel

Hàm And(), hàm Or() trong Excel là một trong những hàm thuộc nhóm hàm Logic trong Excel.

Hàm and(), hàm or() cũng là một trong những hàm được sử dụng nhiều trong Excel.

Hàm and(), hàm or() thường được dùng kết hợp với một số hàm khác như hàm if() trong Excel để làm điều kiện tính toán.

A. Hàm And()

1. Chức năng hàm And() trong Excel

Hàm And() là một hàm điều kiện mà kết quả trả về giá trị True (Đúng) khi tất cả các biểu thức điều kiện đều đúng. Hàm sẽ trả về giá trị False (Sai) khi có ít nhất một biểu thức điều kiện sai.

Hay hàm And() chỉ ĐÚNG khi tất cả các điều kiện là Đúng, còn lại tất cả đều là SAI.

2. Cú pháp hàm And() trong Excel

And (Điều kiện 1, Điều kiện 2, … Điều kiện n)

Giải thích:

Điều kiện 1, Điều kiện 2, … Điều kiện n là các biểu thức điều kiện.

Lưu ý:

+ Các đối số điều kiện trong hàm and() phải được trả về các giá trị lôgic là TRUE hoặc FALSE.

+ Nếu phạm vi đã xác định không chứa giá trị lô-gic nào, thì hàm AND trả về giá trị lỗi #VALUE!

3. Ví dụ hàm And() trong Excel

Ví dụ 1:

And(5>4, 6<7) = TRUE.

Trong hàm And() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 5>4, Điều kiện 2 là 6<7. Cả hai điều kiện này đều trả về giá trị TRUE nên kết quả của hàm And() sẽ trả về là TRUE.

Ví dụ 2:

And(5<6, 10<4) = FALSE

Trong hàm And() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 5<6, Điều kiện 2 là 10<4. Điều kiện 1 trả về TRUE còn Điều kiện 2 trả về FALSE. Nên kết quả của hàm And() trả về sẽ là FALSE.

B. Hàm Or()

1. Chức năng hàm Or() trong Excel

Hàm Or() là một hàm điều kiện mà kết quả trả về giá trị True (Đúng) khi có ít nhất một biểu thức điều kiện ĐÚNG. Hàm sẽ trả về giá trị False (Sai) khi tất cả các biểu thức điều kiện đều SAI.

Hay hàm Or() chỉ SAI khi tất cả các điều kiện là Sai, các trường hợp còn lại là ĐÚNG.

2. Cú pháp hàm Or() trong Excel

Or (Điều kiện 1, Điều kiện 2, … Điều kiện n)

Giải thích:

Điều kiện 1, Điều kiện 2, … Điều kiện n là các biểu thức điều kiện.

3. Ví dụ hàm And() trong Excel

Ví dụ 1:

Or(5<6, 10<4) = TRUE.

Trong hàm Or() trên có 2 điều kiện: Điều kiện 1 là 5<6, Điều kiện 2 là 10<4. Điều kiện 1 trả về TRUE còn Điều kiện 2 trả về FALSE. Nên kết quả của hàm And() trả về sẽ là TRUE.

Ví dụ 2:

Kết hợp giữa các hàm And(), hàm Or() và hàm if() trong Excel.

Hãy điền giá trị cho cột Quà tặng tại ô E3 trong bảng dữ liệu bên dưới theo yêu cầu.

Nếu mã hàng là TV có số lượng lớn hơn 10 thì cột quà tặng là 400000, nếu mã hàng là DM hoặc LO thì cột quà tặng là 200000, các trường hợp khác để trống.

HÀM AND HÀM OR

Kết hợp các hàm If(), And(), Or() tại ô C3 ta có

= If(And(A3=”TV”,B3>=10), 400000,if(or(A3=”DM”,A3=”LO”),200000,””))

Tìm hiểu thêm: Cài đặt Font chữ, Size chữ mặc định trong Excel

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

5

No Responses

Write a response